Zadzwoń do Nas

627-320-710

NASZ E-MAIL-a 

lo1@lo1.ostrzeszow.pl

Drodzy tegoroczni Absolwenci klas ósmych!

Pragniemy Was poinformować, że po konsultacjach z przedstawicielami młodzieży, nauczycielami oraz władzami lokalnymi postanowiliśmy zaproponować Wam w ofercie na nowy rok szkolny 2024/25 jeszcze jeden profil – biologiczno-matematyczny.

Nasza decyzja podyktowana jest przede wszystkim wiedzą na temat popularności wybieranych przez absolwentów liceów kierunków studiów oraz zainteresowania profilem podczas Drzwi Otwartych.

Rekrutacja na uczelnie, i wydziały z nimi związane, jest satysfakcjonująca, gdy uczniowie wybierają matematykę i biologię jako przedmiot maturalny na poziomie rozszerzonym. Dobre wyniki z tych egzaminów są bowiem wysoko punktowane. Mowa tu zarówno o kierunkach przyrodniczych oraz ścisłych, jak i humanistycznych. Konfiguracja tych dwóch przedmiotów jest zatem, z naszej perspektywy, niezwykle trafna i odpowiednia dla wielu uczniów oraz ich dalszej edukacji.

Image
Image

Profil humanistyczny

Profil - humanistyczny

Profil politechniczny

Profil medyczny

Profil Turystyczny

Image
Image

Terminarz Rekrutacji

Rejestracja elektroniczna kandydatów odbędzie się w terminie: od 20.05 do 14.06.2024 roku do godziny 15:00 - poprzez stronę: nabor.pcss.pl/ostrzeszow/szkolaponadpodstawowa/

 Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

W dniach od 21.06 do 05.07.2024 roku do godziny 15:00, należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek,
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kopię wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • dokumenty potwierdzające punktowane osiągnięcia.

Listy przyjętych kandydatów zostaną opublikowane w systemie naboru oraz w szkole w dniu 11.07.2024 roku o godzinie 12:00.

Wolę podjęcia nauki w naszym liceum, potwierdź do dnia 17.07.2024 roku, zanosząc do sekretariatu oryginały dokumentów oraz 2 zdjęcia legitymacyjne.

O pierwszeństwie przyjęcia ucznia do klasy o wybranym profilu decyduje liczba punktów podczas rekrutacji, a nie kolejność zgłoszeń.

Nie dostałeś się???  Nie rezygnuj!!!

Od 19.07.2024 roku od godziny 8:00, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 - w opracowaniu

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2024/2025

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

 • USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.),
 • Zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.1.3.2023 z 19 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszych klas pierwszych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.
 • Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • matematyki,
   • mnoży się przez 0,35.
 • języka obcego nowożytnego
   • mnoży się przez 0,3.
 1. Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach:
 1. oddział a (politechniczny): język polski, matematyka, fizyka, najwyższa ocena z języka obcego
 2. oddział b: (medyczny) język polski, matematyka, biologia, najwyższa ocena z języka obcego lub z chemii
 3. oddział c: (humanistyczny) język polski, matematyka, historia, najwyższa ocena z języka obcego lub wiedzy o społeczeństwie
 4. oddział d: (turystyczny) język polski, matematyka, geografia, najwyższa ocena z języka obcego
 5. oddział e: (przyrodniczy) język polski, matematyka, biologia, najwyższa ocena z języka obcego
 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego dostępny pod adresem:  https://nabor.pcss.pl/ostrzeszow/szkolaponadpodstawowa/
 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.1.7.2024 z 30 stycznia 2024 r.
 4. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły, a w ramach danej szkoły nieograniczoną liczbę profili/kierunków kształcenia.
 5. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół/profili/kierunków kształcenia w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.
 6. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły której profil/kierunek kształcenia zadeklarowano jako pierwszy i podlega weryfikacji i akceptacji.
 7. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęć
 • karty zdrowia
 1. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:
 • kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze  względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • ocena zachowania
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • ocena z języka polskiego
 • ocena z języka obcego

18. Elementy procedury odwoławczej:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

/-/ Michał Błoch Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Lista Zawalifikowanych

Listy zakwalifikowanych kandydatów
dostępne są w sekretariacie szkoły.

Wolę podjęcia nauki w naszym liceum, potwierdź do dnia 17.07.2024 roku, zanosząc do sekretariatu 

 • oryginały dokumentów
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kartę zdrowia  
 • wypełnione i podpisane dokumenty,

które są do pobrania poniżej na naszej stronie. (Do pobrania)

Informacje

Strona w przebudowie.
Wkrótce wszystkie materiały zostanąprzeniesione na naszą nową stronę.
Do tego czasu część jest dostępna w poprzedniej witrynie.

W naszej Galerii

No Albums